Başlangıç Tarihi: Anons Edilecek

İlgili Ulusal Mevzuat

Türk hukukundaki yürürlükte olan mevzuat, temel kuralların araçlar için sürücü müdahalesini gerektirmesi nedeniyle otonom araçları resmen tanımamaktadır. Hukuki ve cezai sorumluluklar aracın operatörü veya sahibi olarak insan unsuruna dayanmaktadır ve dolayısıyla otonom araç (AV) teknolojisi alanındaki gelişmeler için üretici sorumluluğu konusunda geliştirmeler yapılması gereklidir.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2918.pdf

https://www.kgm.gov.tr/sayfalar/kgm/sitetr/trafik/kanunyonetmelikler.aspx

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4925-20090625.pdf

İlgili Karayolları Yönetmelikleri

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180108-1.htm

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190502-5.htm

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5216.pdf

Belediye ve Yollarla İlgili Yönetmelikler

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=11244&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=10397&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

237 Sayılı Taşıt Kanunu

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.237.pdf

Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında İlgili Yönetmelikler

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=22969&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Uluslararası Mevzuat

Otonom araç alanında gerçekleşen teknolojik gelişmeler, halihazırda insanların geleceğe ilişkin hayal gücünün ötesine geçmektedir.  Bununla birlikte, otonom araç piyasasının karşı karşıya olduğu dünya genelindeki düzenleyici ortam, söz konusu yenilikçi araçları benimsemeye ve dünyanın çeşitli yerlerinde otonom araçlar (AV’ler) ile ilgili mevzuat planlarının temel yönlerinin geliştirilmesine ön ayak olmuştur.

Dünyada otomobillere ilişkin yalnızca birkaç mevzuat yürürlükte iken, otonom araçlara yönelik standart kuralların sayısının çok daha az olduğu açıktır. 1968 tarihli Viyana Karayolu Trafiği Konvansiyonu, otomobiller için dünya çapında geçerli olan anlaşmalardan biridir. Ancak ilgili Sözleşme, aracın trafikteki davranışı üzerinde bir insan araç sürücüsünün tam kontrol ve sorumluluk sahibi olmasını gerektirmektedir. Bazı ülkelerin otonom araçların geliştirilmesine ve kullanılmasına izin verilmesi amacıyla yeni mevzuatlar önermesi veya kanunlarını gözden geçirmesi dolayısıyla insan sürücü gerekliliği artık tüm dünyada sorgulanır hale gelmiştir.

Bununla birlikte AB’de tamamıyla otomatikleştirilmiş araçlara ayrılan bir yasal çerçeve mevcut değildir.  Öte yandan AB mevzuatı, otomatik, bağlantılı ve otonom araçlar piyasasını sistematik hale getirmeye uyum sağlayacak şekilde hızla gelişmektedir.

Ülkelerin kendi otonom araç mevzuatlarında da hızlı gelişmeler kaydedilmektedir. ABD’de otonom araçlara ilişkin hiçbir ortak federal kanun bulunmamaktadır ve 50 eyalette birbirinden farklı yönetmelikler mevcuttur. Mevcut durumda, otonom teknolojili araçlara izin verecek kanunları onaylayan 29 eyalet bulunmaktadır, 10 eyaletin valileri tarafından onaylanan eyalet kararnameleri (executive orders) mevcuttur, 9 eyalette ise oylama sürecinde bekleyen veya oylamayı geçemeyen kanunlar söz konusu olup geri kalan eyaletler henüz harekete geçmemiştir.

Öte yandan Almanya hükümeti, Temmuz 2017’de Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yaparak kanuna otomatik sürüş kavramının eklenmesine onay vermiştir. Şubat 2021’den itibaren, Alman Federal Hükümeti dünyadaki ilk federal kanun olma özelliği taşıyan otonom sürüş ile ilgili kanun taslağını yürürlüğe almıştır. 

Dünyanın geri kalanı söz konusu olduğunda, Singapur, otonom araç kullanımını teşvik etmenin yanı sıra test pistlerinin ve şehirlerin hazırlığına ilişkin politika ve mevzuat derecelendirmesinde Otonom Araçlara Hazırlık Endeksi’nde en üst sırada yer almaktadır.

-VİYANA KARAYOLU TRAFİĞİ KONVANSİYONU

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-19&chapter=11&Temp=mtdsg3&clang=_en

https://unece.org/road-traffic-and-road-signs-and-signals-agreements-and-conventions

-UNECE ANLAŞMALARI
(Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu)

– Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Anlaşma

(Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu)

https://unece.org/trans/main/wp29/wp29regs

1998 BM Global Teknik Düzenlemeler Anlaşması 

https://unece.org/text-1998-agreement

WP.29 OTOMATİK/OTONOM ARAÇLARA İLİŞKİN ÇERÇEVE BELGESİ

(UNECE bünyesinde Araç Düzenlemelerinin Uyumlaştırılması için Dünya Forumu (WP.29) tarafından yürütülen çalışma grubu geliştirmeleri)

https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2019/wp29/ECE-TRANS-WP29-2019-34-rev.1e.pdf

https://unece.org/achievements

-AVRUPA BİRLİĞİ

2007/46/AT SAYILI YÖNETMELİK

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32007L0046

2002/24/AT SAYILI AVRUPA PARLAMENTOSU YÖNETMELİĞİ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0024

(AB) 167/2013 SAYILI AVRUPA PARLAMENTOSU YÖNETMELİĞİ

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013R0167

KOOPERATİF AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ (C-ITS) HAKKINDAKİ YETKİ DEVRİNE DAYANAN YÖNETMELİK

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1381-Specifications-for-the-provision-of-cooperative-intelligent-transport-systems-C-ITS- _tr

AVRUPA KOMİSYONU STRATEJİ BELGESİ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0283

AB 85/374/AET SAYILI ÜRÜN YÜKÜMLÜLÜK DİREKTİFİ

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31985L0374:en:HTML

DİREKTİFE İLİŞKİN KOMİSYON RAPORU

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0246&from=EN

AB KILAVUZ İLKELERİ

https://ec.europa.eu/growth/content/guidelines-exemption-procedure-eu-approval-automated-vehicles_en

AB YAPAY ZEKA TÜZÜĞÜ

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-regulation-laying-down-harmonised-rules-artificial-intelligence-artificial-intelligence

AVRUPA KONSEYİ RAPORU

https://assembly.coe.int/LifeRay/JUR/Pdf/DocsAndDecs/2020/AS-JUR-2020-20-EN.pdf

-ALMANYA

– 17 Temmuz 2017 tarihli “Yüksek veya Tam Otomatik Sürüş Fonksiyonlu Motorlu Taşıtların” Kullanımını Düzenleyen Alman Karayolları Trafik Kanunu Değişikliği

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*[@attr_id=%27bgbl117s2421.pdf%27]#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D% 27bgbl117s2421.pdf%27%5D__1621091955313

Alman Karayolları Trafik Kanunu Değişikliği‘nin İngilizce Çevirisi

https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof-Czarnecki-2/publication/320813344_English_Translation_of_the_German_Road_Traffic_Act_Amendment_Regulating_the_Use_of_Motor_Vehicles_with_Highly_or_Fully_Automated_Driving_Function_from_July_17_2017/links/59fbbe680f7e9b9968bb5a0f/English-Translation-of-the-German-Road-Traffic-Act-Amendment-Regulating-the-Use- of-Motorlu Araçlar-Yüksek veya Tam Otomatik-Sürüş-Fonksiyonlu-17-Temmuz-2017.pdf

-Federal Hükümet tarafından Şubat 2021’de kabul edilen Yeni Otonom Araç Kanun Tasarısı

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/Gesetze/Gesetze-19/gesetz-aenderung-strassenverkehrsgesetz-pflichtversicherungsgesetz-autonomes-fahren.pdf?__blob=publicationFile

-AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

https://www.ncsl.org/research/transportation/autonomous-vehicles-self-driving-vehicles-enacted-legislation.aspx

– KALİFORNİYA EYALETİ OTONOM ARAÇ TÜZÜKLERİ

https://www.dmv.ca.gov/portal/vehicle-industry-services/autonomous-vehicles/california-autonomous-vehicle-regulations/

-SİNGAPUR

https://sso.agc.gov.sg/SL/RTA1961-S464-2017?DocDate=20170823