Bu Aydınlatma Metni Istanbul Okan Universitesi (Açık İnovasyon Otonom Araç Geliştirme ve Test Merkezi) (“OPINA”) internet sitesine Kullanıcı’nın ilgili hizmetler için kaydolması dolayısıyla OPINA tarafından Kullanıcı’ya ait kişisel verinin işlenmesi (toplanması, kullanılması, paylaşılması, saklanması veya herhangi başka bir şekilde işlenmesi) için düzenlenmiştir.

Veri Sorumlusu

Istanbul Okan University (Istanbul Okan University altında faaliyet gösteren Açık İnovasyon Otonom Araç Geliştirme ve Test Merkezi).

Adres: Istanbul Okan Universitesi Tuzla Kampüsü, 34959, 

Akfırat, Tuzla, İstanbul

Telefon: 0216 677 16 30

OPINA Hangi Veriyi işler?

OPINA, Kullanıcı’nın OPINA internet sitesine erişimi için gerekli ve almayı talep ettiği hizmetler için gerekli isim, e-posta adresi, telefon numarası, şirket ismi şirket e-posta numarası, şirket web sitesi gibi (“Kişisel Verileri”) toplar.

OPINA Kişisel Veriyi Nasıl Toplar?

OPINA fiziki ve elektronik ortamlar aracılığıyla veri toplar. Kullanıcı OPINA websitesine üye olarak, etkinlik ve toplantılara katılarak veya Kullanıcı’nın Google Analytics kullanan tarayıcıları üzerinden belirlenen seçenek ve bağlantı tercihleri doğrultusunda doğrudan OPINA’ya bilgi sağlar.

OPINA Kişisel Veriyi Nasıl Kullanır?

OPINA toplanan Kişisel Veri’yi OPINA kümesi ile ilgili bilgi ve haber bülteni göndermek için kullanır. 

OPINA Kişisel Veriyi Hangi Amaç İçin Kullanır?

Kullanıcı, OPINA websitesindeki bir hizmet için kayıt yaptırdığında, Kullanıcı’ya kendisine bu hizmetleri vermek için gerekli bilgiler sorulacaktır. Sipariş verirken, bir sözleşme yaparken ya da websitesindeki herhangi başka bir işlev için özel işleme amaç tanımlanmaktadır. Halen websitesinde bulunan forum üzerinden işbirliği ve diğer karşılıklı etkileşim amaçları bulunmaktadır.

OPINA, Kullanıcı’nın Kişisel Verisini Kullanıcı’nın açık rızası olmadan başta belirtilen asıl özgün amaç dışında kullanmayacaktır. İstatiksel amaçlar doğrultusunda Kişisel Verilerin işlenmesi asıl amaca uygundur.

Aşağıda belirtilen haller dışında OPINA Kişisel Verileri ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlemez.

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Veri İşlemenin Yasal Temeli

Kullanıcı’nın Kişisel Verisi, Kullanıcı’nın OPINA ile girdiği veya girmek üzere olduğu sözleşmeye dayanarak işlenir. OPINA kanunlarda belirtilen yasal sorumlulukları yerine getirmek üzere de Kişisel Veri işleyebilir.  Bazı hallerde OPINA Kullanıcı’nın açık rızası üzerinden Kişisel Veri işler. Kullanıcı’nın açık rızasına bağlı olarak Kişisel Veri’nin işlendiği hallerde Kullanıcı hizmet almak üzere bildirdiği rızasını her zaman geri çekebilir. 


Verinin Paylaşılması

OPINA Kişisel Verileri iştiraklerine, iş ortaklarına, tedarikçilerine ve diğer hizmet sağlayıcılara ve ayrıca kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere kanunda belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarılabilecektir.

OPINA, websitesi analizi ve e-posta göndermek için kullandığı Kişisel Verileri bu işlemleri gerçekleştiren şirketlere bu amaçla sınırlı olmak üzere iletecektir.

OPINA, bilgi işlem faaliyetleri ya da desteği için çeşitli hizmet tedarikçisi kullanabilir. Bu tedarikçilerin OPINA tarafından toplanan ya da işlenen Kişisel Veri’ye erişimleri olması halinde, tedarikçi OPINA’nın yazılı bir sözleşme ile çalışan ve talimatlarını verdiği bir alt veri işleyicisi haline gelir. OPINA bu tedarikçilerin kişisel veri konusunda yasal yükümlülüklere uymasından sorumludur. 

Verinin Güncellenmesi ve Düzeltilmesi

OPINA her zaman için kayıtlı olan Kişisel Verileri güncel tutmaya çalışır. Bu bilgiler bazen Kullanıcı’dan gelir, bazen kamuya açık sicillerden iletilebilir. Hizmetin sunulması Kullanıcı’nın Kişisel Veri’sinin tutulmasına bağlı olduğu hallerde, bu durum ilgili hizmetin alınmasına ilişkin websitesinin kullanımına dair bölümde ifade edilecektir. 

Verinin Saklanması

OPINA’ya sunulan Kişisel Veri, veri toplama amacına göre ve bu amacın meşruluğu süresine bağlı olarak işlenir ve bulutta ve bilahare kalıcı bir mekanda saklanır ve sürekli yedekleme ve silme işlemlerine tabi olur. Kullanıcı her zaman haber bülteni üyeliğine son vererek ya da OPINA’ya e-posta göndererek, Kişisel Verisini geri çekebilir.

Diğer Sitelerin Sayfalarına Erişim

OPINA websitesi diğer internet sitelerine erişim içerebilir. Kişisel Verileri Koruma Politikası sadece OPINA websitesi için geçerlidir, diğer websitelerin linklerine tıklarsanız, bu sitelerin politikalarını okumalısınız.

Verinin Yurtdışına İletimesi

Bazı hallerde Kişisel Veri, Türkiye veya Avrupa Birliği dışındaki ülkelere gönderilebilir. Bu transferler aşağıda belirtilen koşullarda gerçekleşecektir:

 • Söz konusu ülke Türkiye veya Avrupa Birliği yetkilileri tarafından kişisel veriler açısından yeterli korumaya sahip olarak kabul edilmesi halinde, 
 • Söz konusu ülke Türkiye veya Avrupa Birliği yetkilileri tarafından kişisel veriler açısından yeterli korumaya sahip olarak kabul edilmemesi, ancak OPINA’nın  üçüncü ülkelere ve Amerika Birleşik Devletlerine transfere ilişkin Avrupa Birliği veya diğer yetkili ülkeler tarafından onaylanan geçerli ve mutat taahhütler/model sözleşmeler kullanılması halinde,
 • Kişisel Verinin transfer edileceği şirketin Gizlilik Koruması ile onaylanması halinde

Güvenlik


OPINA Kişisel Verileri korumak konusunda kararlıdır. OPINA gelişmiş iç güvenlik politikalarına sahiptir ve tüm çalışanlarına Kişisel Verilerin korunmasına yönelik olarak gerekli talimatları vermiştir. OPINA, Kişisel Verilerin yok olması, kaybolması, değiştirilmesi, zarar görmesi ya da hukuka aykırı bir şekilde kamuoyuna ya da yetkili olmayan kişilere açıklanması, ya da  Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin kanunlara aykırı bir şekilde işlenmesini önlemeye yönelik olarak gerekli prosedürleri alarak ve güvenlik işlemlerini yerine getirmiştir. 

Kullanıcının Veri Sahibi olarak Hakları:

 • Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, silinmesini ve kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,,
 • Kişisel Verilerin yurtiçinde veya dışında aktarıldığı üçüncü tarafların kimliğini öğrenme,
 • Kişisel Verilerin işlenmesine itiraz etme ve söz konusu işlemenin kısıtlandırılması,
 • Kişisel Verilerin doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesine itiraz etme, 
 • Kullanıcı’nın açık rızasına tabi bir işleme sözkonusuysa, Kullanıcı her zaman rızasını geri çekme hakkına sahiptir.  Kullanıcının rızasını geri çekmesi, bu geri çekme işleminden önceki işlemlerin geçerli ve meşru olmasını engellemez. Kullanıcı rızasını sadece belirli hizmetler için geri çekebilir. 
 • Kişisel Verilerin yanlış işlenmesi halinde buna ilişkin zarar talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin temel nedenin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini isteme,
 • Kişisel Verileri düzenli, genel olarak kullanıma yönelik ve makine tarafından okunabilir şekilde almayı isteme (veri taşınabilirliği)
 • Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin yetkili kurumlara başvurma 
 • Kişisel Verilerin çiğnenmesi halinde zararın talep edilmesini isteme.

Bu metinde belirtilen konulara ilişkin taleplerin iletilmesi halinde, OPINA en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde kişisel verileri koruma yetkilileri tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Haklarınızı aşağıdaki adrese e-posta, ya da fiziksel olarak posta göndererek, ya da https://www.okan.edu.tr adresinden ulaşabileceğiniz İstanbul Okan Üniversitesi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu  doldurarak iletebilirsiniz.

Kişisel Verileri Koruma Yetkilisinin iletişim bilgisi şu şekildedir:

[email protected]